I Konferencja "Informatyka dla wszystkich" - 16 maja 2014 roku


Zaproszenie
Zapraszamy do uczestniczenia w Konferencji osoby, instytucje i firmy zainteresowane rozwojem od najmłodszych lat myślenia algorytmicznego, nauki rozwiązywania problemów i nauki programowania wśród naszych uczniów. Prosimy o wcześniejsze zarejestrowanie się, liczba miejsc ograniczona. Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne. Instytucje i firmy komercyjne zapraszamy do działu Dla Sponsorów.

Cel Konferencji
Konferencja jest okazją do prezentacji doświadczeń i propozycji działań, które przyczynią się do upowszechnienia w szkołach umiejętności myślenia algorytmicznego, rozwiązywania problemów i programowania od najmłodszych lat. Organizatorzy spodziewają się, że efektem konferencji będą propozycje zmian w podstawach programowych, programach nauczania i systemach kształcenia oraz doskonalenia nauczycieli, które przyczynią się do upowszechnienia kształtowania wspomnianych umiejętności wśród wszystkich uczniów na kolejnych etapach edukacyjnych, a w dalszej perspektywie - do rozwoju kompetencji całego społeczeństwa w tym zakresie, jako umiejętności dla przyszłości.


Informatyka w kraju i na świecie
W czasach ekspansji technologii informacyjno-komunikacyjnej (ICT) na przełomie XX i XXI wieku kształcenie informatyczne w szkołach na całym świecie zepchnięto na dalszy plan. Otrzeźwienie przyszło pod koniec pierwszej dekady XXI wieku, gdy dramatycznie zmalało zainteresowanie kierunkami informatycznymi w uczelniach (o ponad 50% w USA i W. Brytanii, a u nas w kraju w roku akademickim 2013/2014, z powodu braku dostatecznej liczby kandydatów, zamknięto w Polsce kilka kierunków informatycznych w uczelniach publicznych i niepublicznych). Z drugiej strony szacuje się, że Stany Zjednoczone będą potrzebowały w 2020 roku około 1 400 000 absolwentów kierunków informatycznych, podczas gdy uczelnie opuści w tym czasie około 400 000 absolwentów tych kierunków. W tej sytuacji przypomniano sobie, że informatyka, a w jej ramach programowanie, może kształcić umiejętności wymienione w podstawie programowej i odnoszące się nie tylko do informatyki, takie jak: kreatywność, krytyczne, logiczne i abstrakcyjne myślenie, umiejętności komunikacji, współpracy oraz rozwiązywania rzeczywistych problemów i korzystania przy tym z komputerów.
W konsekwencji takiego stanu, w styczniu 2012 roku, minister edukacji W. Brytanii Michel Gove ogłosił, że ICT przestaje być przedmiotem obowiązkowym w szkołach, a wraca informatyka. Dotrzymał słowa i od tego roku (2014) w Anglii nauka programowania jest obowiązkowa w szkołach podstawowych (primary) i średnich (secondary), i na kolejnych etapach edukacyjnych uczniowie poznają podstawy informatyki. Nieco inną drogę obrano w USA – przygotowywana jest decyzja Kongresu, która ma uczynić z informatyki tzw. core subject, czyli przedmiot z grupy tych, które mogą być wybierane przez uczniów do ukończenia szkoły średniej.
W Polsce, w obowiązującej podstawie programowej, przedmiot informatyka jest obowiązkowy na poziomie gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej, uczeń może także wybrać informatykę w zakresie rozszerzonym i zdawać maturę z informatyki. Dzisiaj jednak, podstawa programowa przedmiotów informatycznych, opracowana w 2007 roku, wymaga odnowionego spojrzenia.

Znaczenie informatyki
Dzisiaj docenia się znaczenie informatyki – informatyka staje się powszechnym językiem niemal każdej dziedziny i wyposaża ją w nowe narzędzia i możliwości rozwoju. Podstawowe zadanie szkoły – alfabetyzacja w zakresie 3R (reading – czytanie, ‘riting – pisanie i ‘rithmetic – rachowanie) wymaga dzisiaj poszerzenia o alfabetyzację komputerową, zwaną myśleniem komputacyjnym, obejmującą podstawy informatyki i umiejętność programowania w jej ramach.
Wielorakie są cele włączenia programowania do kanonu kształcenia niemal na każdym etapie edukacji formalnej i nieformalnej. Od najmłodszych lat, programowanie, jako tworzenie dialogu z komputerem, kształci takie umiejętności, jak:

  • logiczne myślenie i precyzyjne prezentowanie myśli i pomysłów tak, aby mogła zrozumieć je maszyna,
  • sprzyja również dobrej organizacji pracy podczas rozwiązywania problemów,
  • kształci umiejętności gospodarowania różnymi zasobami, występującymi w realizowanych działaniach,
  • buduje kompetencje potrzebne do współpracy, niezbędne dzisiaj w niemal każdym zawodzie.

W warunkach szybko zmieniającej się technologii, te umiejętności są ponadczasowe, trwalsze niż jakikolwiek język czy środowisko programowania. Umiejętności nabyte podczas programowania są przydatne na zajęciach z różnych przedmiotów, jak i później w różnych zawodach, nie koniecznie informatycznych.

Kształcenie wysoko kwalifikowanych kadr
Poza traktowaniem nauki programowania jako aktywności rozwijającej kreatywność uczniów, w starszych klasach nauka programowania w ramach przedmiotu informatyka powinna również odgrywać rolę przygotowania do wyboru kariery zawodowej związanej z informatyką, bazującym na solidnych podstawach dziedziny informatyka, która ma swoje teorie i metody, techniki i praktykę. Warto też zauważyć, że programowanie pozostało w szkole jako jedna z niewielu już umiejętności eksperymentalnych (tworzenie i uruchamianie programów jest eksperymentowaniem) – informatyka jest jedynym przedmiotem eksperymentalnym na maturze w szkole ogólnokształcącej.

Przygotowanie nauczycieli
Na wszystkich etapach edukacyjnych, dla pełnego powodzenia inicjatyw związanych z nauczaniem informatyki, nauką programowania i rozwiązywania problemów w szkołach niezbędne jest odpowiednie przygotowanie nauczycieli informatyki i innych przedmiotów, zarówno tych podejmujących pracę, jak i już pracujących.